Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring kun je lezen op welke manier wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar we jouw persoonsgegevens opslaan en met welk doel we dit doen. Er wordt ingegaan op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je van deze rechten gebruik kunt maken. De privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Algemeen

Melford verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie, dan wel werkrelatie onderhouden. Melford is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62047507. Melford respecteert jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG en Telecommunicatiewet) verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om jouw identiteit te achterhalen. Melford maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door Melford worden verkregen.

Tot de persoonsgegevens die je actief aan Melford verstrekt behoren onder meer: naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die je aan Melford kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de website automatisch enkele technische gegevens van jouw apparatuur aan de systemen van Melford worden verworven, zoals het door je gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die je hebt bezocht.

Zo delen wij gegevens zoals e-mailadres met MailChimp, om nieuwsbrieven te kunnen versturen en hebben derden zoals accountant, betaaldiensten en dergelijke toegang tot de gegevens. Wij beperken dit bewust zo veel mogelijk. Bovendien zijn er verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die wel toegang tot gegevens hebben.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Melford verkrijgt en verwerkt worden uitsluitend gebruikt als dit noodzakelijk is voor het verrichten onze dienstverlening en/of het kunnen onderhouden van persoonlijk contact met u. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je online contact zoekt, waaronder via onze online velden of formulieren of via e mail. Ook verwerken wij de door je verstrekte gegevens om uitvoering te kunnen geven aan een met je gesloten overeenkomst, om je te informeren over nieuwe diensten van Melford of voor marketingdoeleinden.

Gebruik van Google Analytics op de website

De website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (en jouw IP adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Links van derden

Op onze website staan enkele links naar derden. De websites van deze organisatie zijn niet aan Melford gekoppeld. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites werken en hoe zij omgaan met privacy.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan door Melford eenzijdig worden gewijzigd. Melford zal eventuele wijzigingen daarvan wel eerst aan je bekend maken. Tevens kan Melford de verwerking van jouw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in de Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde je te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Privacyverklaring en om je in staat te stellen het gebruik van jouw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Bewaren van gegevens

Hoe lang Melford persoonsgegevens bewaart hangt af van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Per situatie verschilt dit. Indien het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, dan vernietigt Melford deze gegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens

Melford heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen en recht op inzage en correctie

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Melford, of indien je inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Melford via info@melford.nl of + 31 (0)499 37 63 45.