De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft controles uitgevoerd bij de aanleg van deze systemen. Zij heeft geconstateerd dat 85% van de geïnspecteerde boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen, dit niet volgens de milieuregels heeft gedaan

In Nederland zijn er 32 erkende bedrijven die gesloten bodemsystemen mogen aanleggen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden veroorzaken een aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Bovendien hebben deze bedrijven ten onrechte economisch voordeel op bedrijven die wel volgens de regelgeving werken. De ILT zal bedrijven die ernstig in de fout gaan van de markt weren door hun erkenning te schorsen of in te trekken. Zij mogen dan (tijdelijk) geen bodemenergiesystemen meer aanleggen.

Onverantwoord gedrag
Volgens de ILT komen de meeste overtredingen door onverantwoord gedrag van boorploegen en niet door een gebrek aan kennis. Bij controles waarbij de boorploegen niet in de gaten hadden dat de ILT-inspecteurs hen observeerden, zag de ILT meer en zwaardere overtredingen dan bij aangekondigde inspecties.

De inspectie verwacht van boorbedrijven dat zij individueel én als branche een verbeterslag maken. De ILT controleert hen ook dit jaar. Hierbij gaat het zowel om herinspecties bij boorbedrijven die een dwangsom hebben gekregen als om inspecties bij bedrijven waar de ILT nog niet is geweest. De ILT wil hiermee bereiken dat de bedrijven zorgvuldig en volgens de normen te werk gaan.

bron: www.ilent.nl